อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kapom_little@hotmail.com
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. - มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
The Effect of Training Formalities on Sportsmanship Development: A Case Study of Kasem Bundit University Futsal Club Professional Players เสร็จสิ้น