ผลการนารูปแบบการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการนาภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการ
Effects of a Teaching Model on the Creative Economy Concept for Promoting Thai Wisdom in Healthcare Services.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 หน้า 210-224
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน