การวิเคราะห์องค์ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและนำงบประมาณไปใช้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและนำงบประมาณไปใช้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและบริหารธุรกิจ
รายละเอียดวารสาร ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.4
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.4
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน