การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบจำลองความสามารถเชิงพลวัตขององค์กร กรณีศึกษาผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบจำลองความสามารถเชิงพลวัตขององค์กร กรณีศึกษาผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารปัญญาภิวัฒน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน