ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่มี ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกศัลยกรรมในกรุงเทพมหานคร
Service Marketing Mix Factors Affecting Decision Making to Use Surgery Clinic in Bangkok.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร SSRU Journal of Management Science
รายละเอียดวารสาร Vol.8 No.2 July - December 2021 หน้า 38-39
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน