รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองปัจจยัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธต่อการใช้บริการซ้ำของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย
The Causal Relationship Model of Customer Relationship Management (CRM) Factors towards Repeat Service Intention of Thai AirAsia Passengers


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
รายละเอียดวารสาร 19 ฉบับที่ 1 หน้า 41-64
URL อ้างอิง The Causal Relationship Model of Customer Relationship Management (CRM) Factors towards Repeat Service Intention of Thai AirAsia Passengers
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน