ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นหลักในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตกลุ่มพิเศษบ้านพักฉุกเฉินเกร
Outcomes of Student-led Learning Activities During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of The Mentral Health Empowerment Project in The Special Group


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รายละเอียดวารสาร 1/7/309-319
URL อ้างอิง https://so02.tci-thaijo.org/index.php/soc-rmu/article/view/258122
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน