การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการทาสัญญาแบบสมาร์ท: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบ
The protection of data subject in case of: A Comparative study of GDPR and Personal Data Protection Act B.E. 2562


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร รัชต์ภาคย์
รายละเอียดวารสาร 34 / 4 /125-139
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน