อาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nattanant.tha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
น.ม. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ
นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายเอกชน
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสลากกีฬา (Sport Lotto) เสร็จสิ้น