พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว เชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี
TOURIST BEHAVIOR AND TOURIST OPINIONS TOWARDS ARTS TOURISM ON CREATIVE TOURISM CONCEPT OF RATCHABURI PROVINCE


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดวารสาร 8(1), 102-112
URL อ้างอิง https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4531/2167
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน