ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Factors Influencing the Ability of Self-Directed Learning of the Nursing Students, Faculty of Nursing, Kasem Bundit University


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเกื้อการุณย์
รายละเอียดวารสาร 2/29/218-229
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/256764/175297
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน