อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
อีเมลติดต่อ sureeporn.kia@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Assessment of Risks for Liquid Assets in Equity Investments for Investors that Affect Profit Management: A Case Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand เสร็จสิ้น
Factors that Affect the Reliability of Financial Assets Analysis and Liabilities for Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Using Accounting Standards: IFRs. เสร็จสิ้น
Factors That Affect the Decisions for Buying Goods and Service on the Internet, Kasem Bundit University เสร็จสิ้น
ปัจจัยกำหนดความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น เสร็จสิ้น