วีดีโอสตรีมมิ่ง:การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร ของธุรกิจสื่อบันเทิงออนไลน์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19
Video Streaming: The changing in online entertainment media’s communication process according to Covid-19 pandemic


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11
รายละเอียดวารสาร ไม่มี
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ ไม่มี
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน