อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pastcharasak.jan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย