ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในส่วนประสมทางการตลาดศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Satisfaction of service users in the marketing mix of Bueng Nong Bon Sports Center, Prawet District, Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 กุมภาพันธ์ 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี