การศึกษาพฤติกรรมการเรียน การกีฬาและการใช้เวลาว่างของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางการเรียน และการกีฬา : กรณีศึกษา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 22 กุมภาพันธ์ 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี