ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
The Effect of Self –efficacy Enhancement Program on Fall Prevention Behaviors for Older Persons


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารแพทย์นาวี
รายละเอียดวารสาร 3/49/572-593
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal/article/view/260377
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน