การสื่อความหมายด้วยภาพในซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ”
การสื่อความหมายด้วยภาพในซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ”


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 หน้า 51
รายละเอียดวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 หน้า 51 - 64
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน