ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ taweewan.kon@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
- - -
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Factors Affecting Attitude towards and Intention to use QR Code Payment. เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) โดยใช้ Microsoft Access เสร็จสิ้น