ปัจจัยกำหนดความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
Determinant Factors of Success Startup Entrepreneurs


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
รายละเอียดวารสาร 4 (1) (มกราคม – เมษายน 2564) : 126 -144.
URL อ้างอิง https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ibas/article/view/245511/168002
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน