การประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินการด้านความปลอดภัยบนทางหลวง
ECONOMIC EVALUATION OF HIGHWAY SAFETY IMPROVEMENT PROGRAMS


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
รายละเอียดวารสาร 3/33/21-31
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน