อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมลติดต่อ senee.wet@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) - มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -