ประวัติศาสตร์ทังกา
History of Thangka


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2015
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ผลของรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภายใต้วิธีการสอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานผ่านเว็บไซด์โครงการศิลปะกูเกิล
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน