ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมลติดต่อ chaisith.par@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
วท.ด. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดของลูกเทนนิสในการเสิร์ฟลูกแฟล็ทจากหน้าไม้แร็กเกตสามรูปแบบโครงสร้างด้วยการจำลองจากเครื่องทดสอบ เสร็จสิ้น
โครงการสลากคนรักกีฬาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสลากกีฬา (Sports Lotto) เสร็จสิ้น
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการบริการทางการแพทย์ในลักษณะโรงพยาบาลกีฬา (Sports Hospital) เสร็จสิ้น