การเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดของลูกเทนนิสในการเสิร์ฟลูกแฟล็ทจากหน้าไม้แร็กเกตสามรูปแบบโครงสร้างด้วยการจำลองจากเครื่องทดสอบ
COMPARISION IN MAXIMUM BALL VELOCITY OF 3-STRUCTURAL CHARACTERISTIC RACKETS USING SIMULATED TENNIS FLAT SERVE


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 8 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 22 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 22 ธันวาคม 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส