โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการบริการทางการแพทย์ในลักษณะโรงพยาบาลกีฬา (Sports Hospital)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 23 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 20 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 ตุลาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส