อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ chart.rit@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การควบคุมคานทรงตัวแบบใบพัดปรับสมดุลด้วยตัวควบคุมฟัซซี่พดีพลัสไอและเพิ่มพูนด้วยตัวควบคุมไอ เสร็จสิ้น
การพัฒนาเสาอากาศติดตามอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกคอนโทรล เสร็จสิ้น
การรักษาสมดุลของอากาศยานไร้คนขับชนิดขึ้นลงแนวดิ่ง ด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีสแควร์ไอดี เสร็จสิ้น
นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา เสร็จสิ้น
Comparison Between PID Control and Fuzzy PID Control on Invert Pendulum System เสร็จสิ้น