การพัฒนาเสาอากาศติดตามอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกคอนโทรล
The Development of Automatic Tracking Antenna for UAV System by Fuzzy Logic Control


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 18 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 กันยายน 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ