ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะจิตวิทยา
สังกัดสาขา สาขาวิชาจิตวิทยา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ agkawitch.jar@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย