ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน
Factor of Atitude


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 29 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กรกฎาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 80 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต