อาจารย์อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะจิตวิทยา
สังกัดสาขา สาขาวิชาจิตวิทยา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ athiwat.rat@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน ช้ากว่ากำหนด