หนังสือนิทานประกอบภาพและอักษรเบรลล์ สำหรับเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในโครงการปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการอ่าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562
-


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 กันยายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 14 กันยายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 80 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต