อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการโฆษณา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ peramintr.hon@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชียวชาญ การศึกษา - เทคโนโลยีการศึกษา
ปรัชญา - สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -