ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานศึกษา ของนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง
Factors related with Smoking Cessation Campaign among First Year Male Students in the Private Higher Education Institution


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
รายละเอียดวารสาร 1/8/109-118
URL อ้างอิง https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1270/766
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน