อาจารย์ปิยะฉัตร ปวงนิยม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
อีเมลติดต่อ piyachat.pya@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการประสบการณ์ในร้านสปา คุณภาพการบริการของร้านสปา ความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเด์สปาในเขตกรุง เสร็จสิ้น