อาจารย์อารี พันธ์มณี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ aree.pun@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาคู่มือและการหาเกณฑ์ปกติของแบบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ข ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด