การพัฒนาคู่มือและการหาเกณฑ์ปกติของแบบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ข ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาคู่มือและการหาเกณฑ์ปกติของแบบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ข ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 กุมภาพันธ์ 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 มีนาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 40 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อารี พันธ์มณี