การพัฒนาแบบจำลองความสามารถในการประกอบการเชิงสากลของผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย
การพัฒนาแบบจำลองความสามารถในการประกอบการเชิงสากลของผู้ส่งออกอาหารแปรรูปของไทย


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
รายละเอียดวารสาร 13(2): 50-67
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2017
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน