แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
The Guideline for Promoting Tourism following Tourism Elements of Mon Community in Koh Kret, Nonthaburi Province


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร ทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รายละเอียดวารสาร 20 (2), 1-21
URL อ้างอิง http://culture.bsru.ac.th/ wp-content/uploads/2021/12/04-ทีทัศน์-20-ฉ2-ปี-64-แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว.pdf
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน