การคุมครองลูกจ้างจากความรับผิดในฐานะผู้ประมวลผลขอมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมู
THE PROTECTION OF EMPLOYEE FOR LIABILITY AS DATA PROCESSOR: THE COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN GENERAL PERSONAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต ครั้งที่ 11
รายละเอียดวารสาร 16-22
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน