การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน
The Lesson Learned of Human Resource Compensation Management Instruction.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม,
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565. หน้า 265-276
URL อ้างอิง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/261913/174199
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน