ความสุขในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
Happiness in Work Affecting the Performance of Civil Servants under the BMA Training and Development Institute


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยวิชาการ
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) หน้า 157-166
URL อ้างอิง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/245411/169607
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน