อาจารย์กิตติกร เรืองขำ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์
อีเมลติดต่อ kittikorn.rua@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
กลยุทธ์การปรับตัวโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ธุรกิจร้านอาหารริบส์แมน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เสร็จสิ้น