แนวทางการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริการของร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ร้านอาหารยามเย็น กรุงเทพมหานคร” ภายใต้สถานการณ์การแพร่รระบาดของเชื้อไวรั
Guideline for Service Modification and Development of Green Restaurant “YamYen in Bangkok” during the Covid-19 Pandemic


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2564 หน้า 761-772
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/249558/168420
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน