ค่านิยมองค์กรข้ามชาติอินเดียในกรุงเทพมหานคร
Corporate Values,Operation of Indian Multinational Companies in Thailand Using Confirmatory Factor Analysis


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร International Journal of Psychosocial Rehabilitation
รายละเอียดวารสาร Vol.24 (1) 2220-2231
URL อ้างอิง
Impact Factor 1.00
TCI กลุ่มที่ Scopus (1.00)
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การศึกษาค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทข้ามชาติอินเดียในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน