ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีและความผาสุกของพนักงานสายการบิน หลังการถูกเลิกจ้างจากผลกระทบของสถานการณ์วิกฤตโควิด-19: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของความ
The Relationship Between Optimism and Well-Being of Airlines’ Employees after Being Lay Off during The Impact of COVID-19 Pandemic: The Mediating Ef


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Human Resource and Organization Development Journal
รายละเอียดวารสาร 2/14/73-91
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2023
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน