ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
อีเมลติดต่อ winly.run@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
นศ.ม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
การศึกษา - หลักสูตรและการสอน
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -