ภูมิปัญญาสาธารณะทางพระพุทธศาสนา
BUDDHISM PUBLIC WISDOM


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ีที่ 11 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) หน้า 25-32
URL อ้างอิง http://journal.psy.kbu.ac.th/jour/20211102/full.pdf
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน