มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพของสภาองค์กรชุมชนตำบล
Legal Measures for Efficiency Enhancement of the Sub-District Community Organization Councils


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร 1/20/78-92
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนตำบล
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน