มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนตำบล


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 สิงหาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 เมษายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 26 เมษายน 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ประสาน บุญโสภาคย์
อาจารย์พวงผกา บุญโสภาคย์